Maaltijd van de Heer
Als messiaanse gemeente Bracha hebben we een viertal avonden gestudeerd over de maaltijd van de Heer om te onderzoeken of en zo ja, hoe we dit in onze samenkomsten vorm willen geven. We hebben drie avonden onderwijs gehad van een aantal verschillende onderwijzers vanuit verschillende invalshoeken. De vierde avond hebben we naar elkaars mening geluisterd. Na overweging hiervan heeft het bestuur van de gemeente onderstaande vastgesteld.

 

Algemeen
De Bijbel geeft geen uitvoerige richtlijnen voor het vieren van de maaltijd van de Heer – ook bekend onder de naam avondmaal – en wij willen ook geen strikte regels hiervoor opstellen. Duidelijk is dat Jesjóéa de sedermaaltijd vernieuwde zoals die wordt gevoerd op de avond van Péssach – deze maaltijd een extra dimensie gaf – maar volgens ons hoeft de maaltijd van de Heer niet beperkt te blijven tot de jaarlijkse sedermaaltijd. We zoeken echter ook geen aansluiting bij de christelijke traditie van het avondmaal met alleen brood en wijn. Jesjóéa (Jezus) brengt het Koninkrijk van de Vader, geen aards koninkrijk.
 
We hebben, in samenspraak met de gemeente, gekozen voor een bepaalde vorm om deze maaltijd op een ordelijke manier onderdeel van ons samenzijn te maken. We staan open voor andere invullingen, als dat om bijvoorbeeld praktische redenen nodig is. Bovendien zijn we onderweg en lerende: inzichten en uitvoering kunnen veranderen.

We hebben keuzes gemaakt waar de meerderheid van de gemeente achter kan staan. Ben je het niet eens met de gemaakte keuzes? We vragen je niet om je mening op te geven om toch mee te doen: je hoeft je denken niet aan te passen, alleen je gedrag aan wat de meerderheid kan dragen. Uiteraard ben je ook vrij om niet mee te doen en toch deel van onze gemeente uit te maken.
 
Over de naam
Maaltijd van de Heer is de aanduiding die wordt gebruikt in het oudste geschrift van het Briet Chadasja (Nieuwe Testament), de brief van Paulus aan de Korinthe (1 Korinthe 11:20). Veel Messiaanse gelovigen geven de voorkeur aan deze benaming. Het geeft aan dat het gaat om gemeenschap hebben met elkaar en gemeenschap hebben met Christus.
 
Praktisch (uiterlijk)
Waar en wanneer vieren we de maaltijd van de Heer?
Het is een viering om vaak – misschien wel dagelijks – te doen, aangezien het naast een gemeenschapsmaaltijd ook een proclamatie in de geestelijke wereld is. Daarom hebben we ervoor gekozen dit te doen zo vaak we samenkomen en maaltijd houden (op sjabbat dus). Maar een ieder kan dit desgewenst ook (dagelijks) thuis vieren.
 
Wie mogen de maaltijd van de Heer vieren?
Deelname aan de viering van de maaltijd van de Heer in Bracha is voor degene die Jesjóéa (Jezus) als zijn verlosser heeft aangenomen en zichzelf heeft beproefd (1 Korinthe 11:28). Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid, de gemeenteleiding controleert hier niet expliciet op. Ook kinderen mogen deelnemen onder verantwoordelijkheid van hun ouders. We respecteren ook de keuze om niet deel te nemen.
 
Hoe vieren we de maaltijd van de Heer?
We willen de maaltijd van de Heer vieren met matses (1 Korinthe 5:6-8), wijn, of druivensap voor kinderen en mensen die om redenen geen wijn mogen of willen drinken, gevolgd door een maaltijd. Belangrijk is dat deze fysieke zaken worden gekoppeld aan het geestelijke door uit te spreken in welk verband we dit doen.
 
De viering doen we ná de dienst, voorafgaand aan de maaltijd zoals we die nu hebben. Op de tafels waar we aan eten, zetten we vooraf twee glazen, één met wijn en één met druivensap en enkele matses. We schatten in hoeveel mensen er zijn en zorgen dat we met ongeveer 10 personen om een tafel zitten en/of staan. Iedereen is vrij tot deelname en vrij zich aan te sluiten bij een van de tafels. Iedere tafel gebruikt brood en wijn met elkaar, we 'regelen' dat niet centraal. Daarna volgt de eigenlijke maaltijd. Het zal per tafel verschillen hoe lang men met brood en wijn bezig is.
 
(Verschillende opties zijn besproken, zoals voorafgaand of tijdens de samenkomst, maar de gekozen optie lijkt ons het meest praktisch en zo koppelen we brood en wijn ook aan de maaltijd.)
 
Onderbouwing (innerlijk)
Wat is de viering van de maaltijd van de Heer?
De maaltijd van de Heer is een gemeenschapsmaaltijd en een proclamatie van deze gemeenschap met elkaar en met de Eeuwige: een proclamatie van Jesjoea's positie in ons leven en in de hemelse gewesten dat Hij Heer is en dat Hij zal komen! In die zin is het ook een belijdenis van ons geloof in Hem. Het is een gedenken en onderhouden.
 
Wat vieren we met de maaltijd van de Heer?
We gedenken met de maaltijd het verzoenend offer van Jesjóéa onze Messias en kijken tegelijk ook met blijde verwachting uit naar Zijn komst.
Het zwaartepunt van de viering – de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jesjóéa, de persoonlijke bevrijding, de hoop die voor ons ligt, Zijn komst – kan voor iedereen en elke keer anders zijn.
 
Waarom vieren we de maaltijd van de Heer?
We willen in de praktijk brengen wat Paulus overlevert in 1Ko 11:26: zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.
 
Waartoe vieren we de maaltijd van de Heer?
We vieren de maaltijd van de Heer om ons als gemeenteleden met elkaar te verbinden en ons gezamenlijk met de Eeuwige te verbinden. Het is tot bemoediging en versterking van de gemeente, tot het ontvangen van Zijn genezende kracht en zegen.