Kinderen in Bracha

Sjabbatschool in Bracha

Het kinderwerk in Bracha heeft tot doel om tijdens de sjabbatschool als aanvulling op het gezin zorg te dragen voor onderwijs aan het kind op geestelijk gebied. We willen met de kinderen betrokken zijn om zo te helpen, dat zij op Gods tijd komen tot een relatie met Hem door Jesjoea de Messias.
En dat zij daarin zullen groeien en met Hem leren leven om zo voorbereid te worden op het zelfstandig volgen van de Messias in hun leven.
Het kinderwerk in Bracha wil meer zijn dan een soort kindernevendienst, waar de kinderen op hun niveau prettig en verantwoord worden bezig gehouden (omdat in hun beleving de dienst waar hun ouders zitten te saai is en lang duurt.)
Wij zien het als een voortzetting en een aanvulling van de geestelijke opvoeding thuis in het gezin. Daarom vinden we het belangrijk dat we als sabbatsschoolleiders/-leidsters betrokken raken op het leven en de omstandigheden van de kinderen. Het gezamenlijke doel van thuis en gemeente is immers dat zij op Gods tijd tot een relatie komen met hun Schepper door Jesjoea de Messias, dat ze zullen groeien in kennis van Gods Woord en van de Messias..

Waardevolle principes

Onze kinderen maken deel uit van de Misjpoche, van Gods gezin. Daarom vinden wij het belangrijk en zien het als een opdracht om aandacht en zorg aan hen te besteden. De volgende principes helpen daarbij.

 1. Kindgericht zijn: Wij willen in het kinderwerk afgestemd zijn op kinderen (vergelijk 1 Kor. 9:22) Daarom werken we met verschillende leeftijdsgroepen.
 2. Veilige plek: Wij willen dat ons kinderwerk een veilige plek is voor de kinderen (vergelijk Marcus 10:13), zodat ze zichzelf kunnen zijn.
 3. Relevant onderwijs uit Tenach en Brit Chadasja: Onze Bijbelse lessen dienen voor het dagelijkse leven van de kinderen relevant te zijn (vergelijk psalm 119:11), zodat kinderen het geleerde in hun eigen leven kunnen toepassen.
 4. Creativiteit: Wij willen de inhoud van de Bijbel ook op creatieve wijze doorgeven, zodat het de kinderen boeit (vergelijk 2 Tim. 3:15-16)
 5. Kleine groepen: Wij hechten aan zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding in de kleine groepen, waar wij kinderen willen voorleven wat het is om een echte relatie met Jesjoea te hebben (vergelijk 2 Tim. 2:2; Lucas 6:12-13; Hand. 2:44-47)

Groepen:

Binnen Bracha zijn er op dit moment 2 leeftijdsgroepen:

 1. de jongste kinderen tot en met groep 2 van de basisschool. Moeders met een baby kunnen hier ook bij gaan zitten wanneer ze om welke reden ook niet in de dienst kunnen blijven.
 2. Groep 3 t/m 8 van de basisschool (vanaf het nieuwe seizoen 5780 behandelen we het leven van Jesjoea)

Onderwijs:

Wij volgen binnen het kinderwerk de lezingen van Torah evenals in de gemeente. Vanaf het nieuwe seizoen besteden we (zoals hierboven vermeldt) vooral aandacht aan de komst, het leven en het werk van de Messias Jesjoea. En aan de hoopvolle toekomstverwachting die we mogen hebben van Zijn terugkomst en regering vanuit Jeruzalem. Uit de lezingen van Torah zullen we hierbij zoeken naar een les of thema dat past bij het onderwijs of handelen van de Messias dat op de betreffende sjabbat aan de orde is.

Zeven basisbehoeften van kinderen*

Als een hulp bij het omgaan met de kinderen noemen we een aantal basisbehoeften, die ieder kind (evenals elk mens) heeft.

 1. De behoefte aan erkenning. Ieder kind wil graag opgemerkt worden en meetellen in de groep. We geven hier bijvoorbeeld vorm aan wanneer ieder kind iets mag vertellen dat het de afgelopen week heeft
  meegemaakt. Zo krijgt ieder kind erkenning en aandacht. We kiezen er voor elk kind te respecteren en te helpen het gevoel te krijgen van waarde te zijn.
 2. De behoefte aan zekerheid en veiligheid. Een van de manieren om op de sjabbatschool hieraan tegemoet te komen is dat we structuur geven aan de tijd die we met hen hebben. Een ander belangrijk punt om deze behoefte te vervullen is dat we als kinderleiding goed met elkaar willen omgaan. Door dat met respect en liefde en op een rustige manier te doen, creëren we met Gods hulp een sfeer waarin de kinderen weten waar ze aan toe zijn en waardoor ze zich gesteund voelen. Ook werken we aan duidelijke regels, zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Met Gods hulp willen wij er voor zorgen een plek te creëren waar de kinderen door God kunnen worden aangeraakt en geholpen te leren leven onder de omstandigheden die ze hebben.
 3. De behoefte aan acceptatie. Ieder kind wil graag geaccepteerd worden zoals het is. We willen ieder kind het gevoel geven dat het echt welkom is. Geen kind is hetzelfde als een ander, daarom is het belangrijk dat we ze hen niet met elkaar vergelijken. De een is bijvoorbeeld rustig en de ander vrolijk en beweeglijk. Het ene kind kan goed vertellen en de ander kan mooie dingen maken. We willen naar elk kind luisteren en het helpen te groeien en zich te ontwikkelen op hun zijn eigen unieke manier. Ook willen we hen elk kind bemoedigen op die gebieden waar ze het dat nodig hebben heeft. Het betekent ook dat we onze verwachtingen van elk kind open laten, zodat het zich vrij kan voelen i.p.v. het gevoel te krijgen dat het aan onze verwachtingen moet voldoen. We willen kinderen helpen om blij te zijn met hun prestaties en hen behandelen vanuit het besef dat ze waardevol zijn.
 4. De behoefte om liefde te geven en te ontvangen. Hier willen we op de sjabbatschool uiting aan geven door belangstelling voor de kinderen te hebben, hen hun aandacht te geven en een luisterend oor. We willen open zijn voor wat een kind zelf wil inbrengen of geven. Door het samen doen van een spelletje of samen iets te delen is er ook ruimte voor het leren liefhebben. Op de momenten dat we samen naar onze Abba gaan, kan Zijn liefde onze harten verwarmen en de onderlinge liefde doen groeien.
 5. De behoefte aan waardering. Of we nu jong zijn of oud, we hebben allemaal waardering nodig. Een van de manieren om dit aan de kinderen te uiten is door hen te prijzen voor dingen die ze gedaan hebben, zeker wanneer ze iets op eigen initiatief hebben gedaan. Wanneer we de kinderen complimenten geven en het ook menen, zal dit een stimulans voor hen zijn om door te gaan met goed gedrag of het maken van leuke (mooie) dingen. Een tekort aan waardering geeft het kind een gevoel dat hij niet nodig is, dat hij niet gewenst is en in de weg staat.
 6. De behoefte aan discipline. Het woord discipline betekent onderwijzen, opvoeden en trainen. Discipline die met liefde toegepast wordt, brengt rust en orde in kinderlevens. Discipline heeft te maken met grenzen, waarbinnen kinderen vrijheid ervaren en maken maakt dus onderdeel uit van wat ze op sjabbatschool leren.
 7. De behoefte aan God. Niet alleen volwassenen hebben God nodig. Kinderen kunnen zeker niet zonder Zijn bescherming en hulp. Het is heerlijk om te weten dat Gods engelen dagelijks Zijn aangezicht zoeken voor de kinderen. Veel kinderen hebben aandacht nodig voor het besef dat ze verkeerde dingen doen en vergeving nodig hebben. Hoewel God ons in Zijn Woord duidelijk laat zien dat ouders in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de godsdienstige opvoeding van hun kinderen, willen we daar tijdens de diensten in Bracha een stukje in meedragen. Zowel door het zegenen van de kinderen als in hun eigen kinderdienst. De vorming van hun vertrouwen in God vindt dus plaats binnen persoonlijke relaties in het gezin en in groter verband binnen de misjpoche, het huisgezin van God. Wij willen dan ook liefdevol en meelevend met de kinderen omgaan en onze ervaringen op hun niveau met hen delen zodat dit een positieve invloed op deze vorming heeft.

* De zeven basisbehoeften zijn ontleend aan het boek “Vitaminen – zeven basisbehoeften voor kinderen”. Wij hebben deze basisbehoeften kort bewerkt ten behoeve van het kinderwerk. Het boek zelf is toegespitst op opvoeding door ouders.
Schrijver: John M. Drescher. Uitgeverij: Internationale Bijbelbond te Amerongen.
ISBN 90 323 1031 3 Met toestemming gebruikt en bewerkt.

Vragen over het kinderwerk? Neem contact op via het contactformulier op deze website.