Toetsingsmodel

We willen als Messiaanse Gemeente Bracha doen wat Jesjóéa ons leert in Mattheüs 22:36-40:
Meester, wat is het grote gebod in de Tora? Jesjóéa zei tegen hem: U zult de Eeuwige, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Tora, en de Profeten.

 

Vanuit deze woorden van Jesjóéa willen we zaken die plaatsvinden, toetsen. Dit betekent het volgende:
a. Bij alles wat we doen in de Messiaanse Gemeente Bracha en daarbuiten willen we de Eeuwige, G'd onze Vader, eren en met heel ons hart en met onze ziel en ons verstand liefhebben. Hetgeen we doen mag dus niet G-ds eer aantasten en mag Hem niet ontheiligen.
 
b. We willen bij alles wat we doen volgen in de voetsporen van Jesjóéa, die tot taak had om de wil van Zijn Vader te doen. We getuigen hierbij dat Jesjóéa de Zoon van G'd is en dat Hij onze zonden op zich heeft genomen. Dat Jesjóéa voor ons aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Hij, Jesjóéa, is de levende en het bewijs dat G'd bestaat.
Dit betekent dat we met alles wat we doen Jesjóéa eren en door Hem te eren de Vader te eren. Alles wat we doen, is vanuit een hart gericht op Jesjóéa. Het mag dus niet zo zijn dat we met de zaken die we doen Jesjóéa onteren.
 
c. We respecteren onze naaste in wat hij/zij doet ter ere van G'd de Vader en tot eer van Jesjóéa. Alles wat onze naaste doet vanuit een hart dat gericht is op G'd de Vader en op Zijn Zoon Jesjóéa zullen we respecteren.
Binnen de Messiaanse Gemeente Bracha moet iemand altijd corrigeerbaar zijn en luisteren naar wat de oudsten van hem/haar vragen. Is iemand corrigeerbaar dat toont hij/zij daarmee dat hij/zij de dingen doet vanuit een hartsgesteldheid om G'd te eren en Jesjóéa te eren.
 
d. We onderhouden in de Messiaanse Gemeente Bracha het Woord van de Eeuwige. Indien er duidelijk in het Woord staat dat iets niet past of zonde is dan zullen we dat ook niet toestaan in de gemeente. De oudsten zullen ten allen tijden met de persoon die tegen het Woord van de Eeuwige ingaat een gesprek hebben over zijn/haar gedrag.
Indien het Woord van de Eeuwige ruimte laat voor bepaalde zaken waarover toch een besluit genomen moet worden met betrekking tot het wel of niet laten plaatsvinden daarvan in de gemeente, dan zullen de oudsten zich biddend wenden tot de Eeuwige en Hem vragen om met Zijn Heilige Geest hen te leiden in de beslissing die ze moeten nemen. Deze beslissing dient te worden gerespecteerd door de bezoekers van de Messiaanse Gemeente Bracha. Een zodanige genomen beslissing is niet voor eeuwig: het kan zo zijn dat door de wandel met de Eeuwige een ander zicht komt op het eerder genomen besluit.
 
Het bovenstaande is het toetsingsmodel van de Messiaanse Gemeente Bracha, waarbij de oudsten zich bewust zijn dat leiding geven aan de gemeente een zaak is van Tora en Geest; beide worden geraadpleegd in elke zaak waarover een beslissing genomen moet worden in de gemeente.