Visie 

De Messiaanse Gemeente Bracha willen wij onder leiding van de Heilige Geest vormgeven. Door de naamgeving wordt hier al richting aan gegeven: in de gemeente loven wij G'd en zegenen Israël om zo zelf gezegend te worden zodat wij tot zegen zijn en een welkome plaats voor mensen om ons heen.
Dit willen wij als volgt uitwerken:
In de gemeente loven wij G'd. Lofprijs opent poorten van redding en brengt overwinning in het leven. Lofprijs tijdens samenkomsten is: samen in de frontlinies gaan staan zodat G'd kan strijden. Maar het loven van G'd is ook een basishouding in ons hele leven.
In de gemeente brengen wij mensen terug naar het Woord van G'd (Tora, profeten, geschriften en Briet Chaddaasjá), de wortel van ons geloof, in onze diensten en in het leerhuis.
In de gemeente dopen wij door onderdompeling en leren de mensen als volwassen van Jesjóéa HaMasjiach te leven door de Heilige Geest.
In de gemeente ondersteunen wij Israël als volk van G'd door gebed en financiën en door persoonlijke contacten en bemoediging. Wie Israël zegent, wordt gezegend.
In de gemeente zijn wij elkaar dienstbaar als Messiaanse gelovigen van zowel Joden als niet-Joden en zien wij om naar elkaar in samenkomsten met gezamenlijke maaltijd, in huisgroepen en op de vrijdagavond (erev sjabbat).
In de gemeente leven wij naar de orde van G'd door het vieren van de sjabbat en de Bijbelse feesten.
In de gemeente krijgen kinderen en jongeren de ruimte het leven met G'd door Jesjóéa te ervaren en worden daardoor toegerust.
 
Dit willen we in de volgende onderdelen van gemeente-zijn vormgeven:

Gemeente:

Wij kiezen bewust om geen eigen/vaste voorganger aan te stellen, maar kiezen voor veelvoudig leiderschap in de gemeente in alle taakgebieden. Onderwijzing geschied door de veelkleurigheid van diverse sprekers die de gemeente meenemen op ervaring door G'ds Woord aan de hand van de parasja (wekelijks (Tora-)gedeelte volgens het traditionele Joodse leesrooster).

Bidstonden:

Gebed is de motor van de gemeente. Wij geloven dat alles waar wij als gemeente naar streven en naar verlangen, verkregen wordt door gebed. Daarom stimuleren wij het  onderlinge gebed en de bidstond voor de gemeente. Zij die beschikbaar zijn en zich daarvoor willen toewijden komen bijeen op een afgesproken locatie. Anderen bidden in de thuissituatie. Gezamenlijk vormen wij een biddende gemeente.

Samenkomsten:

Tijdens onze samenkomsten willen wij de gemeente meenemen naar het vaderhart van G'd door onderwijzing in het Woord van G'd. Dit onder leiding van de Heilige Geest. Om toe te zien dat er geen wanorde ontstaat, is er leiding van de dienst die verantwoordelijk is voor de onderlinge vrede.
Het is ons verlangen om de kinderen een prachtige tijd te bieden in onze gemeente, waarin het fundament wordt gelegd waar ze hun hele verdere leven profijt van hebben. Daarvoor leren wij hen op hun eigen niveau om te gaan met de Bijbel en het leven met G'd. De hele gemeente is hun hierin tot voorbeeld. Wij streven ernaar dat er verschillende teams kinderleiding gevormd kunnen worden die elkaar kunnen afwisselen om de kinderen te leren.
Ook zijn er in de gemeente een groeiend aantal jongvolwassen (tieners-twintigers). Wij willen hen de ruimte geven na te denken over hun leven met G'd, Jesjóéa, en daaraan ook vorm geven, op te komen voor het volk en het land Israël, ook tijdens de samenkomsten.
Elke gast is een geschenk van G'd aan de gemeente.
Lofprijzing en muziek vormen een belangrijk onderdeel van de samenkomsten. Muziek is in staat het hart te bereiken en mee te voeren in aanbidding. Wij streven ernaar om enkele teams van muzikanten te hebben om elkaar hierin af te wisselen.

Leerhuis:

In de komende tijd zullen er plannen worden ontwikkeld om te komen tot een leerhuis. De bedoeling is dat er uiteindelijk voor ieder niveau onderwijs wordt geboden. Daarbij kun je denken aan onderwijs op het gebied van Tora, Hebreeuws, Bijbelse feesten, Joodse gebruiken en cultuur.

Huisgroepen:

Veel Bijbelse Feesten worden in familiesfeer gevierd. Ook dienen wij om te zien naar weduwen en wezen en hen een thuis bieden in de gemeente. Voor het bevorderen van de onderlinge banden zijn de huisgroepen essentieel. Als er noden zijn wordt daar de onderlinge zorg verricht. Denk daarbij aan het klaar staan voor elkaar bij geboorte, trouw, rouw en ziekte. Deze huisgroepen kunnen door de week samenkomen of op vrijdagavond (erev sjabbat) om samen te eten en voor elkaar te bidden.

Geestelijke zorg:

In het leven van ieder mens zijn er fases van voorspoed en blijdschap en van moeiten en rouw. Hoe groter de onderlinge band, hoe gemakkelijker het is om elkaar hierin bij te staan. Daarom zijn de huisgroepen van groot belang voor iedereen in de gemeente. Als noden groter zijn en langdurig van aard wordt er doorverwezen naar professionele hulp. Binnen de kringen zullen we naast elkaar staan en elkaar helpen te leven als volgelingen van Jesjóéa volgens Bijbelse principes. Dat betekent dat wij mensen met G'd willen verbinden en niet afhankelijk van onszelf willen maken.

Israël-ondersteuning:

Als gemeente staan wij achter Israël (als land en volk). In de praktijk betekent dit dat wij in gebed en met onze financiën projecten en mensen willen bemoedigen en troosten. De eerstelingen (minimaal 10%) van alle gemeente inkomsten worden gereserveerd en besteed aan projecten in Israël.
We streven er naar een gemeenteband op te bouwen met een zustergemeente in Israël.
Ook wordt er geld gereserveerd om een spreker uit Israël uit te nodigen in de gemeente.

Waterdoop:

Naast het onderwijs (leerhuis) vormt waterdoop een van de opdrachten die Jesjóéa gaf aan zijn volgelingen. Als gemeente willen wij hierin gehoorzaam zijn aan onze Messias. Daarom zullen er in de gemeente geregeld doopdiensten worden gehouden. In de gemeente dopen wij door onderdompeling.

Beloningsbeleid:

Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in de gemeente.

Beleggingsbeleid:

Overtollige liquide middelen kunnen tijdelijk op een spaarrekening worden geplaatst. Andere beleggingen mogen slechts worden gedaan nadat het bestuur hier expliciet over besloten heeft.

Bestedingsbeleid:

Uitgaven mogen slechts worden gedaan als ze naar het oordeel van het bestuur passend zijn binnen de doelstellingen van de gemeente. Uitgaven mogen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur de daarvoor begrote bedragen met niet meer dan 500 euro te boven gaan.

Wijze van werving van gelden:

Tijdens de samenkomsten van de gemeente worden collectes gehouden. Daarnaast worden mensen uitgenodigd om overeenkomstig art. 8 van de statuten vrijwillige bijdrage te doen. Het bestuur ziet erop toe dat de kosten van deze acties in redelijke verhouding tot de opbrengsten staan. Bij de werving willen we gebruik ook maken van de website.